Thank you’s

People who have donated to us Via Indiegogo campaign – Big thanks for helping make this movie possible!
Lots of blessings to each One of You:

Van Padhaal
Jaana Kiuru
Simo Ahava
Jaakko Halmetoja
Petri Mäkitalo
Even Gullaksen
Markku Kinnunen
Matti Jalasvuori
Juha Kytömäki
Samuel Aarnio
Alexei Arjun
Simo Pohjola
Jemina Knuutinen
Tony Otis
Virpi Hemiä
Jaakko Eskola
Pia Koukila
Marjut Mirkka Kenttä
Kristiina Komulainen
Andrei Stepanov
Sari Markkanen
Ali Nalle
Alina Kurran-Kuusela
Tiina Järvinen
Pekka Viilto
Kasper Nuinari
Pirjo Korhonen
Romifa
Henri Falck
Milikai
Ville Toivanen
Jukka Heiskanen
Lari Laurikkala
Anne Onnentähdet
Päivi Ylinen
Mari Rajamäki
Riikka Kaihovaara
Toni Heikkonen
Lisafj
Päivi Arvonen
Henry Piironen
David J Turner
Lisa Mutsaers
Satu Hannele
Maritta Montonen
Tuija Holmberg / Elämänsiivet
RosieAndWestie
Vera Sartorius
Silvia Dierauer
Misko Iho
Shrivastava
Guillaume Zeender
Evan Scarola
Katja Roitomaa
Daljit Padhaal
Iina Rinne
Luca Falazza
Lauri Kamabudha / Ilmari Pietikainen
Marja Liukkonen
Samu Laiho
Sebaastian Thoresens
Robert Carvajal
Emma J Robins
Barbie 80
Scarlett Williamson
PrattMarg
Troy Hogan
Karl Mehler
Lionel Labourer
Susanna Risto
Garrett Haupt
Jukkis Loponen
Mikko Puhakainen
Annariikka Kyllönen
Mary Fab McTeague
Gerald Kohl
Jony Lundqvist
Kirsi Ranto
Robert Mast
Annette_p88
Taina Pehkonen
Jaakko Järvinen
jumatilainen
Katalin Szalai
Anmari Rytilä
Hannu Rytilä
Ida Rainio
Sari Elo
Niina Ahokas
Alexander Gumse
Rebecka Acuna Arnehed
Halvor Devor Stokke
Caroline De Lisser
Maisa Tikka
Deva Nathan
Daniel Gonzales
Leah Byrd
Lasse Alanko
Jaana Kiuru
Cat Setzer
Henri Seppälä
Markus Seppälä
Adam Kocijan
Anu Markoff
Mariella Anttila
Zeynep Savin
Liz Enright
Henna Saloranta
Ruth & George Cunningham
Phil Jones
Jarmo Jylhä
Gina Kelly
Kerstin Joost
onneomia
Pia Bäckman
Anni Holmström
Lari Seppälä
Tom Barber
May-Lise
jb_frenzel
Nico Martens
Alex Bealey
Tomy Robert
Rolando Fingal
Andreas Messerli
Naomi Simmons
Sudeshana Brough
Nick Orenstein
Barb Bher
Judith Sansweet
Xavieronline
Nicolas Levy
Mirko Bombach
Tomm Slatts
Lenea Rubina
cottoa00
Jaajo Linnonmaa
Arja Kontinen
Heidi Jämsen
Christoffer Westerlund
baps1
Mai Niemi
Saija Luontama
Timo Nummela
Jani Pajari
Tamas Nador
Ville Justus Nissinen
Inu Pelli
Mikko Revonniemi
Aki Tykki
Gill Rickelsford
Jonna Nyman
Henrica Ehrnsten
Mikael Miro
Juha Lempiäinen
Sampo Pihlaja
Lucie Niemelä
Niklas Lyytikäinen
Joonas Saartamo
Sani Huovila
Tuomas Harttunen
Abejt Lebrun
Teemu Korjuslommi
Eeva Vehviläinen
Reeta Palomäki
PremaEra
Ilonen Oranen
Riitta Jääskeläinen
Mahajan86
Donna Leigh Davis
Mike Donovan
Petri Räsänen
Laura Rustholkarhu
Mirkka Kenttä
Arja Kontinen
Phillip Alexander Jones
Confessions of Good
ONEness
World Hug & Healing
Magic / fb
Cosmic Energy
The Master Shift
Carpe Diem
Spiritual Evolution
Wave 11:11
Niko Helenius
Neil Kozenevski
Troy Kelly
Tam Katzin
Maria Tingeling Hallqvist
Finlay Susan
Sushil Jacob
Bwanika Charles
Carina Wever
Destemone Koivunen
Tana Shotts Ray
Angelica Clarke
Joan Suosaari
Karla Yerk
Karen Ramsden
Riikka Saloniemi-Wirkkala
Kirsi Asp
Jan Asp
Veera Jauhiainen
Maiccu Kostiainen
Francesca Cassini
Bron White
Leanne Woodland
Senen Perfecto
Nora et Lionel Laboureur
Mikko Puhakainen
Robert Mast
Alexander Gumse
Leah Byrd
Daniel Gonzalea
Maisa Tikka
Caroline De Lisser
Rebecca Acuna
Niina Ahokas
Sari Elo
Ida Rainio
Katalin Szalai
jumatilainen
Taina Pehkonen
jony.lundqvist
Mary Fab McTeague
Annariikka Kyllönen
Jukkis Loponen
Garrett Haupt
Liisa Cay Pasila
Troy Hogan
Marjut Oskari Virta
Heikki Eskola
Toni Merja
Tuula Linkomäki
Päivi Aho
Mervi ja Kari Nyman
Maria Viherlaakso-Suominen
Kati Karhulahti
Marja-Terttu Taulaniemi
Tapio Lohiniva
Salvatore Di Giacimo